Krajské standardizované projekty HZS ČR a CSP GŘ HZS ČR

V květnu tohoto roku započala ve všech Krajských standardizovaných projektech HZS ČR a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR příprava realizace největší části plánovaných dodávek pro HZS ČR v rámci programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Vedle již realizovaných dodávek
·    stolů pro operátory a
·    části technologií pro HZS krajů a dále pak
·    stavebních prací,
se bude jednat o dodávky HW a SW a souvisejících technických komponent pro operační řízení. V současnosti probíhají práce na tvorbě Technického projektu, který bude obsahovat návrh technického řešení a popis dodávaných komponent. Po schválení technického projektu započne fáze realizace vlastních dodávek HW a SW. Poté dojde ke zprovoznění napojení informačních systémů operačního řízení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému.

V Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR bude navíc probíhat ještě dodávka HW a SW pro projekční systém.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů

K datu 13.6.2014 a následně k datu 14.7.2014 byla provedena aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů. Dokumentace a popis změn je ke stažení na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/06-IOP/Vyzva-v-oblasti-intervence-3-4-IOP

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Další dvě fáze plnění v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému akceptovány

Na konci října roku 2013 byly akceptovány s výhradami další dvě fáze plnění v projektu Národní informační systéme integrovaného záchranného systému (NIS IZS) s názvem:

 • Prováděcí koncept SW řešení projektu NIS IZS a
 • Funkční prototyp.

V dubnu a následně pak v květnu roku 2014 se podařilo výhrady vypořádat.

Prováděcí koncept obsahuje mimo jiné:

 • detailní popis dodávaného informační systém NIS IZS,
 • specifikaci nároků na součinnost,
 • specifikaci požadavků na síťové přenosy,
 • specifikaci dokompozice informačního systému NIS IZS,
 • definici rozsahu testů a
 • plán školení uživatelů systému.

Funkční prototyp

Účelem vytvoření prototypu je technické řešení zjednodušeně realizovat tak, aby bylo možné ověřit technické nároky a omezení. Po akceptaci Dodavatel pokračuje v programování finální verze aplikačního software řešení s plnou požadovanou funkcionalitou tak, aby byl aplikační SW připraven k pilotáži. Protyp bude následně využit i ve fázi pilotní instalace pro předběžné fyzické ověřování nasazovaných dílčích komponent a poté i ve fázi plošné instalace pro prvotní vzorkovou implemmentaci a ověřování dílčích úprav.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Rámcový koncept řešení projektu NIS IZS akceptován

V březnu tohoto roku byl vytvořen, připomínkován a následně 29. března akceptován dokument:

Rámcový koncept SW řešení projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému.

Účelem dokumentu bylo podrobně navrhnout a popsat architekturu systému, zejména s ohledem na zdokladování splnění všech vstupních strukturálních, výkonnostních a bezpečnostních požadavků, a dále podrobně popsat rozhraní a způsob komunikace se systémy operačního řízení, které budou upravovány v rámci dílčích krajských projektů. Dokumentace dále mimo jiné obsahuje:

 • šablony dokumentů projektu,
 • procedury k vedení dokumentace projektu,
 • metodiku řízení kvality a rizik projektu.

Vznik a akceptace dokumentu po dlouhé době příprav a náročné administraci představují významný krok směrem k realizaci projeku.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Informace ke změně delegovaných činností v rámci IOP

V rámci Integrovaného operačního programu došlo od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností mj. v oblasti intervence 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává roli Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu, očekává od této změny zrychlení administrace a čerpání v rámci Integrovaného operačního programu.

Pro příjemce se z hlediska vyplacení dotace a realizace projektu nic nemění, kontaktní osobou pro ně nadále zůstává Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Novinky_article/Informace-ke-zmene-delegovanych-cinnosti-v-ramci-I

nebo na http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=2005

Informace o Integrovaném operačním programu naleznete na http://www.kvalitazivota.eu/

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktualizace příručky pro žadatele ve výzvě č. 11

K 17.10.2012 byla provedena revize příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh ve výzvě č. 11 na předkládání projektů Integrovaného operačního programu. Revidované dokumenty naleznete zde.

Příjemce je povinen řídit se vždy aktuální verzí příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Všechny Krajské standardizované projekty byly předloženy v rámci výzvy č. 11

09.10.2011 20:04

Dne 27.7.2011 ve 14:00 bylo ukončeno podávání projektů v rámci výzvy IOP č. 11. Všechny Krajské standardizované projekty všech tří základních složek byly do tohoto termínu předloženy. V současné době probíhá hodnocení projektů, jsou vydávány Právní akty a jsou zahajovány první aktivity v rámci realizační fáze.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vydání Souhlasného stanoviska ke KSP KŘP

09.02.2011 11:16

Gestor projektu IS IZS, vydal Souhlasná stanoviska k předloženým Projektovým žádostem Krajských standardizovaných projektů krajských ředitelství policie a Centrálního projektu Policejního prezídia ČR. KŘP a PP ČR mohou předložit své projekty na implementační struktuře IOP.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Policie ČR dokončuje přípravu Projektových žádostí pro KSP KŘP

29.12.2010 22:43

V rámci přípravy Projektových žádostí na Krajské standardizované projekty (Integrovaných operačních středisek) KŘP, pokročila P ČR významně kupředu. V závěru roku 2010, v soulasu s plánem,  předala k posouzení Gestorovi projektu (MV-GŘ HZS ČR) Projektové žádosti na 13 x KSP KŘP a 1 x centrální PP ČR.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Stavební připravenost HZS kraje Vysočina

21.12.2010 13:16

První HZS kraje hlásí stavební připravenost pro implementaci projektu IS IZS. Vzhledem k nutnosti zajištění Standardu operačních středisek byly provedeny nutné stavební úpravy v prostorách sálu pro operační řízení a technologické místnosti na lokalitě krajského operačního střediska HZS kraje Vysočina.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny