Střechový projekt NIS IZS

Projektem vytváříme jednotnou úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizujeme technologie pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.

Základním cílem tohoto projektu je prokazatelné snížení následků mimořádné události (MU) – méně mrtvých, zraněných, menší škody na majetku a vyšší uchráněná hodnota při těchto událostech, a to tam, kde při MU zasahuje současně více složek IZS. Typickými příklady takových zásahů jsou např. požáry a dopravní nehody. Závažnost následků MU je nepřímo úměrná času od jejího vzniku do zahájení zásahu potřebné složky IZS. Struktura cílu je následující:

Občan – účastník nebo svědek MU především potřebuje možnost o této události informovat a jeho informace musí být kvalitně vytěžena. Na stranu druhou je nutné, aby všechny potřebné složky IZS zahájily svou činnost neprodleně a při vlastním zásahu postupovaly v součinnosti.

A to vše musí být zajišteno tak, aby nevzrostly budoucí nároky na státní rozpočet.

Měřitelné cíle projektu

Jako referenční výchozí období byl pro projekt zvolen rok 2008 (AS-IS). Jako rok, kdy budou dosaženy cílové hodnoty indikátoru, byl zvolen rok 2013 (TO-BE).

CísloNázevSložkaTrendVáha(%)Merná

jednotka
AS-IS(2008)TO-BE(2013)
FFinance (rozpoctová omezení
F01Nezvýšit provozní náklady IZS
F01-1APocet pracovníku OR HZSHZSudržet40pocet588588
F01-1BPocet pracovníku OR PCRPCRudržet40pocet10221022
F01-1CPocet pracovníku OR ZZSZZSsnížit40pocet434408
F01-2APocet OS HZSHZSsnížit40pocet2718
F01-2BPocet OS PCRPCRsnížit40pocet8615
F01-2CPocet OS ZZSZZSsnížit40pocet3522
F01-3Ostatní náklady ORvšechnyudržet20podíl (%)100%99%
ZZákazník (verejný zájem)
Z01Zlepšit poskytování pomoci obcanum pri MU
Z01-1AUchránená hodnota pri požárechHZSzvýšit100mil. Kc13 51014 483
Z01-1BVcasnost zásahu na místePCRzvýšit100podíl (%)23%32%
Z01-1CUchránené životyZZSzvýšit100pocet017
Z02Zajistit reakci na rozsáhlé mimorádné události
Z02-1Pocet sousedních postižených krajuvšechnyzvýšit40pocet02
Z02-2Rychlost zajištení záložního operacního rízenívšechnysnížit60minutyne60
PProcesy
P01Zvýšit úcinnost operacního rízení
P01-1Zkrácení reakcní doby pri zásazíchvšechnysnížit100minuty11:058:25
P02Zvýšit úcinnost nasazování SaP
P02-1Rychlost výberu SaPvšechnysnížit50minuty1:330:30
P02-2Rychlost aktivace SaPvšechnysnížit50minuty1:571:50
P03Zvýšit prehled o operacní situaci
P03-1Rychlost aktualizace informací o operacní situacivšechnysnížit70minuty2:050:15
P03-1Rychlost poskytnutí informací o operacní situacivšechnysnížit30minuty2:300:30
P04Zkrátit prepravní casy SaP
P04-1Prumerný prepravní cas SaP na místo MUvšechnysnížit100minuty7:357:25
P05Zajistit interoperabilitu na úrovni kraju a složek
P05-1Rychlost aktivace SaP z jiného krajevšechnysnížit100minuty3:500:30
IInfrastruktura a zdroje
I01Podporovat presun SaP
I01-1Rychlost predání optimalizované trasy SaPvšechnysnížit50minutyne1:00
I01-2Rychlost aktualizace polohy SaPvšechnysnížit50minuty5:000:10
I02Podporovat nasazování SaP
I02-2Rychlost prirazení informace o objektechvšechnysnížit100minutyne0:01
I03Zajistit úcinné komunikacní prostredí pro OR
I03-1Úcinné komunikacní prostredí pro ORvšechnyzvýšit100ano/neneano
I04Zajistit zálohování OS
I04-1Rychlost rekonfigurace kritických služeb OSvšechnysnížit50minuty3:000:10
I04-2Energetická nezávislost OSvšechnyzvýšit30ano/neneano
I05Zajistit operátorská pracovište
I05-1Pocet operacních pracovištvšechnyzvýšit100pocetne575

Cíle ve finanční perspektivě zaručují dlouhodobou udržitelnost projektu – přes masivní investici do nových technologií nedojde ke zvýšení budoucích provozních nákladů. Podaří se to díky lepší organizaci práce, nasazením vhodných (na údržbu nenáročných) technologií a využitím již vybudované komunikační infrastruktury pro eliminaci nákladů plynoucích z vyšších datových přenosů.

Hlavním přínosem tohoto projektu pro zákazníka – občana je snížení následku mimorádných událostí v případě společných akcí více složek IZS díky rychlejším a provázanějším zásahům. Ty umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činnosti potřebných složek a rychlejší přeprava na místo.

Předpokladem je jednotná technologie tísňového volání a GIS, všestranný tok operačních dat včetně možnosti vizualizace společné operační situace a podpora pro široké využívání navigačních systémů.

Dokumentace k projektu se nalézá zde.

Komentáře nejsou povoleny.